Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

SƠ LƯỢC VỀ HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO, GX TÂN PHÚ.

I. MỤC ĐÍCH HỘI:

– Hội CBM Công Giáo, GX Tân Phú là một đoàn thể Công giáo Tiến hành, nhằm:

– Hướng dẫn hội viên CBM sống gương mẫu, thánh thiện để có thể chuyển giao đức tin và lòng mến Chúa cho con cháu và gia đình. – Giúp CBM sống có ý thức trách nhiệm về bổn phận của mình, và luôn biết cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa bản thân, nhờ đó thánh hóa gia đình, bằng chính đời sống tận tụy, hy sinh, yêu thương và phục vụ… trong vai trò người vợ, người mẹ và người bà Công Giáo. Vì gia đình là nền tảng của Giáo Hội và Xã hội….

II. THÀNH LẬP :

– Hội CBMCG Giáo Xứ Tân Phú, được thành lập ngày 25. 03. 1998. Do Cha Đa Minh Vũ Nguyên Thiều Chánh Xứ GX Tân Phú phê chuẩn thành lập và đề cử Cha Giuse Vũ Viết Hà làm linh hướng đầu tiên cho Hội.

III. LỂ BỔN MẠNG

Hội Các Bà Mẹ Giáo Xứ Tân Phú nhận Đức Mẹ Truyền Tin làm Thánh Bổn mạng, mừng lễ kính vào ngày 25. 03  hàng năm.

IV. CHA LINH HƯỚNG

+ Từ năm 1998 đến năm 2005. Cha Phó Giuse Vũ Viết Hà linh hướng Hội.

+ Từ năm 2005 đến tháng 08. 2018. Cha Chánh Xứ Giuse Lê Đình Quế Minh linh hướng.

+ Từ tháng 08. 2018 đến nay. Cha Chánh Xứ Giuse Lê Hoàng linh hướng.

V. BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC NHIỆM KỲ:

+ Mọi sinh hoạt Hội theo quy định của Thủ Bản Hội CBMCG và sinh hoạt theo hệ thống tổ chức của Giáo Xứ, Cha Chánh xứ sắp xếp theo sinh hoạt cùng với nề nếp quy củ theo hoạt động của HĐMVGX.

1. Ban Chấp Hành Hội qua các nhiệm kỳ:

– Nhiệm kỳ năm 1998 đến năm 2000. – BCH gồm 07 chị:

1. Chị Têrêsa Lê Thị Hoa (hội trưởng)
2. Chị Maria Nguyễn Thị Kim Mai (Thư ký)
3. Chị Anna Đoàn Thị Hoa. (Thủ quỹ)
4. Chị Maria Phạm Thị Vương (ngoại vụ)
5. Chị Maria Đoàn Thị Điều ( nội vụ)
6. Chị Maria Đinh Thị Hồng. (cố vấn )
7. Chị Anna Phạm Thị Ngọc Lan. (cố vấn)

– Nhiệm kỳ năm 2000 đến năm 2003. – BCH gồm 06 chị:

1. Chị Têrêsa Lê Thị Hoa (hội trưởng)
2. Chị Maria Trần Thị Thay. ( nội vụ)
3. Chị Rosa Tạ Thị Cậy. ( ngoại vụ )
4. Chị Maria Nguyễn Thị Hoan. (Thư ký)
5. Chị Anna Trần Thị Hồng Hoa. (Thủ quỹ)
6. Chị Anna Phạm Thị Ngọc Lan. (cố vấn)

– Nhiệm kỳ năm 2003 đến năm 2006. – BCH gồm 07 chị:

1. Chị Têrêsa Lê Thị Hoa. (hội trưởng)
2. Chị Maria Trần Thị Thay. (nội vụ)
3. Chị Rosa Tạ Thị Cậy. (ngoại vụ)
4. Chị Maria Nguyễn Thị Hoan. (Thư ký)
5. Chị Anna Trần Thị Hồng Hoa (Thủ quỹ)
6. Chị Anna Phạm Thị Ngọc Lan. (cố vấn)
7. Chị Maria Phạm T Mỹ Phước (ủy viên xã hội)

* Tháng 02/ 2004 Chị Têrêsa Lê Thị Hoa ( Hội Trưởng) xin nghỉ sinh hoạt để định cư nước ngoài cùng gia đình. Cha linh hướng Giuse Vũ Viết Hà quyết định bầu lại Ban Chấp Hành. Tháng 03/2004.

– Nhiệm kỳ năm 2004 đến năm 2006. – BCH gồm 05 Chị:

1. Chị Maria Nguyễn Thị Hoan ( hội trưởng )
2. Chị Maria Trần Thị Thay(phó nội vụ kiêm TK)
3. Chị Rosa Tạ Thị Cậy ( phó ngoại vụ)
4. Chị Anna Trần Thị Hồng Hoa. ( Thủ quỹ )
5. Anna Phạm Thị Ngọc Lan. ( Cố vấn )

* Tháng 04/2004 Chị Anna Trần Thị Hồng Hoa qua đời. Tháng 12/2004 được sự đồng ý của Cha linh hướng. Hội đã bổ sung 07 Chị vào danh sách BCH.

– Danh sách bổ sung:

1. Chị MariaMartin Ng Thanh Hương (Thư ký)
2. Chị Anna Trần Thị Mến. (Thủ quỹ)
3. Chị Maria Đoàn Thị Kiệm (ủy viên kiêm Trưởng Toán Monica.)
4. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Phúc (ủy viên kiêm Trưởng Toán Monica.)
5. Chị Maria Trần Thị Duyên. (ủy viên kiêm Trưởng Toán Anê Lê Thị Thành.)
6. Chị Maria Nguyễn Thị Thìn (ủy viên kiêm Trưởng Toán Anna.)
7. Chị Maria Phạm Thị Mai ( ủy viên kiêm Trưởng Toán Mẹ Thiên Chúa.)

– Nhiệm kỳ năm 2006 đến năm 2010 – BCH gồm 12 chị:

1. Chị Maria Nguyễn Thị Hoan. (hội trưởng)
2. Chị Maria Trần Thị Thay. (nội vụ)
3. Chị Rosa Tạ Thị Cậy. ( ngoại vụ)
4. Maria Martin Nguyễn Thanh Hương (Thư ký)
5. Chị Maria Phạm Thị Mai. ( cố vấn )
6. Chị Anna Trần Thị Mến. (Thủ quỹ)
7. Chị Anna Phạm Thị Ngọc Lan. ( cố vấn )
8. Chị Matta Lê Thị Tịnh (ủy viên kiêm Trưởng Toán Monica.)
9. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Phúc. ( ủy viên kiêm Trưởng Toán Têrêsa.)
10. Anna Trần Thị Lan. ( ủy viên kiêm Trưởng Toán Anê Lê Thị Thành.)
11.Chị Pêpêtua Đỗ Thị Hường (ủy viên kiêm Trưởng Toán Anna)
12. Chị Maria Nguyễn Thị Cảnh (ủy viên kiêm Trưởng Toán Mẹ Thiên Chúa.)

* Tháng 04/2007 chị Maria Nguyễn Thị Cảnh sinh hoạt trong Hội đồng mục vụ Giáo Xứ với chức danh thủ quỹ và đã chuyển giao cho chị chị Toán phó là chị Maria Nguyễn Thị Kim Thu phụ trách Trưởng Toán Mẹ Thiên Chúa.

– Nhiệm kỳ năm 2010 đến năm 2014. BCH gồm 12 chị:

1.Chị Maria Nguyễn Thị Hoan. ( hội trưởng)
2.Chị Maria Trần Thị Thay. ( nội vụ )
3.Chị Rosa Tạ Thị Cậy. ( ngoại vụ )
4.Maria Martin Nguyễn Thanh Hương (Thư ký )
5.Chị Anna Trần Thị Trung. ( Thủ quỹ )
6 Chị Maria Phạm Thị Mai ( cố vấn )
7.Chị Anna Trần Thị Mến. ( cố vấn )
8 Chị Maria Vũ Thị Kim Hoa ( ủy viên bác ái)
9.ChịTêrêsa NguyễnThị Phúc(ủy viên phụng vụ)
10.Chị Anna Trần Thị Lan. ( ủy viên xã hội)
11.Chị Maria Cao Thị Mỹ Ngọc ( ủy viên ơn gọi)
12.Chị Maria Ng T KimThu (ủy viên tuyên huấn).

(* Tháng 01/2012 chị Maria Phạm Thị Mai xin nghỉ sinh hoạt để cùng gia đình đi định cư nước ngoài – USA).

– Nhiệm kỳ năm 2014 đến năm 2018. BCH gồm 12 chị:

1. Chị Maria Nguyễn Thị Hoan ( hội trưởng)
2. Chị Maria Trần Thị Thay (phó nội vụ)
3. Chị Maria CaoT Mỹ Ngọc ( phó ngoại vụ)
4. Chị Maria Martin NgThanh Hương ( thư ký)
5. Chị Anna Trần Thị Trung. ( Thủ quỹ )
6. Chị Anna Trần Thị Mến. ( ủy viên xã hội )
7. Chị Maria Hà Thị Linh. ( ủy viên phụng vụ )

Và 05 chị Ủy viên kiêm về 05 Toán:

8. Chị Maria Vũ Thị Thu Hằng (ủy viên kiêm Trưởng Toán Monica.)
9. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Ánh ( ủy viên kiêm Trưởng Toán Têrêsa.)
10.Chị Maria Đinh Thị Nga ( ủy viên kiêm Trưởng Toán Anê Lê Thị Thành.)
11.Chị Maria Hà Tiểu Liên ( ủy viên kiêm Trưởng Toán Anna.)
12. Maria Nguyễn Thị Kim Thu ( ủy viên kiêm Trưởng Toán Mẹ Thiên Chúa.

* Tháng 12/2015 chị Maria Vũ Thị Thu Hằng chuyển chỗ ở thay cho chị Anna Têrêsa Trần Thị Thúy Nga phụ trách Trưởng Toán Monica.
* Tháng 03/2016 chị Maria Hà Thị Linh xin nghỉ đi định cư với gia đình ở USA.

– Nhiệm kỳ năm 2018 đến năm 2020. BCH gồm có 11 chị:

1.Chị Maria Nguyễn Thị Hoan ( Trưởng Hội )
2.Chị Maria Trần Thị Thay. ( Phó nội vụ )
3.Chị Maria Cao Thị Mỹ Ngọc. ( Phó ngoại vụ )
4.C MariaMartin NguyễnThanh Hương (Thư ký)
5. Chị Anna Trần Thị Trung ( Thủ quỹ )
6. Chị Anna Trần Thị Mến. (Ủy viên xã hội)
7. C Anna Têrêsa Trần Thị Thúy Nga ( Ủy viên Kiêm trưởng Toán Monica. )
8. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Ánh. (Ủy viên Kiêm trưởng Toán Têrêsa.)
9. Chị Maria Đinh Thị Nga. (Ủy viên Kiêm trưởng Toán Anê Lê Thị Thành)
10. Chị Maria Hà Tiểu Liên. (Ủy viên Kiêm trưởng Toán Anna.)
11.Chị Maria Nguyễn Thị Kim Thu ( Ủy viên Kiêm trưởng Toán Mẹ Thiên Chúa.)

VI. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Mấy năm đầu thành lập Hội có khoảng 300hv._ Năm 2000 – 2006: Hội có khoảng 420 hv _ Năm 2006 – 2010: Hội có khoảng 464 hv _ Năm 2010 – 2014: Hội có khoảng 496 hv. _ Năm 2014 – đến nay số hội viên là 621 hv.

* Để việc điều hành và cộng tác dễ dàng, với số hội viên lớn mạnh thế. Hội đã chia thành 05 Toán, trực thuộc 05 Giáo Họ, trong Giáo Xứ.

– Toán CBM Monica thuộc GH Mông Triệu.
– Toán CBM Têrêsa thuộc GH Thăng Thiên.
– Toán CBM Anê LTT thuộc GH Chư Thánh.
– Toán CBM Anna thuộc GH Giáng Sinh.
– Toán CBM Mẹ Thiên Chúa, GH Phục Sinh.

 

VII. HOẠT ĐỘNG:

_ Hội CBM có Thánh Lễ riêng mỗi thứ ba đầu tháng, được hưởng ơn toàn xá dành riêng cầu nguyện cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời và cầu nguyện cho các ân nhân của Hội.

_ Sau Thánh lễ thứ ba đầu tháng, Cha Chánh Xứ cũng là Cha linh hướng Hội, chia sẻ bổn phận làm vợ, làm mẹ trong gia đình…. Còn các việc cần thiết trong tháng được chị Hội trưởng thông báo đến tất cả hội viên sau giờ Cha chia sẻ.

_ Lúc trước Hội có giờ chầu thánh thể vào lúc 17 giờ 15 phút, ngày thứ năm tuần thứ hai trong tháng. Nhưng mới có sự thay đổi. Giờ chầu ngày thứ năm nay đã dành cho các cháu thiếu nhi.

– Giờ chầu vào lúc 19 giờ 30, thứ tư mỗi tuần tại nhà tạm. 05 Toán BM luân phiên phụ trách cùng với Hội cầu nguyện với Chúa Thánh Thể.

_ Các giờ kinh tối của các toán CBM, lúc 19 giờ 00 thứ ba hàng tuần và những ngày kinh giỗ hội viên xin. Sau giờ kinh là các thông báo từ Hội triển khai được các Toán trưởng thông báo lại với hội viên.

_ Công tác quét, lau nền Nhà Thờ và Đài Tưởng niệm được phân công 05 Toán theo luân phiên lúc 14 giờ 00 ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần…

– Thăm hỏi các hội viên đau yếu và phúng viếng khi hội viên hoặc tứ thân phụ mẫu, phối ngẫu, con cái của hội viên qua đời….. Cùng cộng tác với CBM Giáo Phận và CBM Giáo Hạt TSN về công tác bác ái hàng năm như: Giúp ơn gọi – Giúp bảo vệ sự sống – Giúp xây dựng Đại chủng viện thánh Giuse. Hàng năm CBM đại diện cùng nhau thăm hỏi các Cha, các soeur và các Cha hưu dưỡng vào các dịp lễ và Tết. Ngoài ra còn ủng hộ cho công tác bác ái khác ở gần cũng như xa… CBM còn cộng tác với Giáo Xứ trong những ngày lễ lớn về các việc: nấu ăn – tiếp khách. Và cắt tỉa hoa – phát huệ, trong ngày lễ Đức Mẹ hiện ra – 13.05 và 13. 10 hàng năm của Giáo Xứ.  Ban chấp hành Hội cùng Ban điều hành các Toán, họp thường kỳ vào lúc 19 giờ 30, thứ năm cuối tháng, tại phòng họp số 06 của GX cùng với sự hiện diện của Cha linh hướng.

– Ngoài ra CBM còn có một Ca đoàn trực thuộc Hội, có khoảng 30 chị tham gia, tập hát vào tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Trực hát 2 Thánh lễ Chúa Nhật trong tháng vào lúc 04 giờ sáng. 2 Thánh lễ chiều: thứ hai và thứ tư hàng tuần lúc 16 giờ 00. Hát lễ thứ ba đầu tháng lúc 17 giờ 30. Hát các lễ mừng bổn mạng trong Hội và các phiên trực, hát lễ cưới, lễ tang.. của Giáo Xứ. CBM còn học hỏi các nhân đức từ sách ” Thủ Bản” và ” Kim Chỉ Nam” dành cho CBMCG, để nói gương thánh Monica và thánh Anê Lê Thị Thành….

+ Nhìn chung sau 20 năm hoạt động
( 1998 – 2018) với hơn 200 hv đến nay đã được hơn 600 hv, tăng hơn 60%. Công tác hoạt động đều tay đã đi vào ổn định. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria Quan Thầy Hội và Thánh Cả Giuse Quan Thầy của Cha linh hướng cũng là Quan Thầy GX Tân Phú. Hội đã có những bước phát triển nhất định. *Hội cũng được Giáo Xứ dành cho một phòng, để có nơi sinh hoạt, hội họp, tập hát… *Các Toán cũng được sự hỗ trợ rất nhiều của quý chức, BĐH 05 Giáo Họ. Cũng như lời cầu nguyện và hướng dẫn của Cha Chánh Xứ, linh hướng Hội CBMCG và hơn 600 hội viên được thể hiện trong sự hiệp nhất, yêu thương, gắn bó và thể hiện tinh thần bác ái…..

GX Tân Phú. 01. 10. 2018.

TM. BCH/ Hội CBMCG.
Hội Trưởng
Maria. Nguyễn Thị Hoan