Videoclips : Cộng đoàn G/x sinh hoạt (2010 – 2018)

Gx Tân Phú – Hoa Dâng Mẹ tháng 5.2018

Videoclip – Gx Tân Phú Lãnh Bí Tích Thêm Sức 2018

Gx Tanphusaigon Rước Kiệu Đức Mẹ – BM Mông Triệu 2018

Ca Đoàn Cecilia – mừng BM 2017

Gx Tân Phú : Ngàn Hoa Dâng Mẹ – BM 1.5.2017

Gx Tanphu – Lễ Kính Thânh Tâm Chúa Giêsu BM XĐ 6.2017

Gx Tanphu – Lễ Kính Thânh Tâm Chúa Giêsu BM XĐ 6.2017 P2

Gx Tân Phú – Video Mẹ HX Lên Trời BM 2016

Gx Tân Phú : Ngàn Hoa Dâng Mẹ – BM 1.5.2016

CĐ Thánh Tâm mừng lễ LCTX 2016

Gx Tân Phú – CD Thánh Tâm Hát lễ PS 2016

Gx Tân Phú – Videoclip : G/h PHUC SINH BM 2016

Gx Tân Phú : Videoclip – Ca Đoàn Thánh Tâm mừng BM 2015


Gx mừng kính Mẹ Vô Nhiễm 2015

Gx BM Dâng Hoa tháng 1.5.2015

Gx Tân Phú – Ngàn Hoa Dâng Mẹ – BM 1.5.2014

Gx Tân Phú – Khai mac Năm Thánh 50 NĂM thành lập 01/01/1963 – 2013

Gx Tân Phú – Videoclip : Diễn Nguyện năm Thánh 50 . 2013

CBMCG Gx Tân Phú mừng BM 2012

Dâng hoa khai mạc tháng kính Đức Mẹ 01/05/2012

Dâng hoa khai mạc tháng kính Đức Mẹ 01/05/2011

G/x Tân Phú: Suy niệm 15 chặng Đàng – ThuBayTuanThanh 2012.flv

Gx mừng BM 1.5.2011

GĐPTTTCG xứ Đoàn Tân Phú mừng BM & Nghi thức Tuyên Hứa 2011

Videoclip Đặt Viên Đá & Khánh thành nhà Sinh Hoạt Mục Vụ 2010