Lịch giờ Lễ Giáo Xứ

 

GIỜ LỄ GIÁO XỨ TÂN PHÚ

Thứ 2 : 04h00 – 05h00 – chiều : 16h00 – 17h45
Thứ 3 : 04h00 – 05h00 – chiều : 16h00 – 17h45
Thứ 4 : 04h00 – 05h00 – chiều : 16h00 – 17h45
Thứ 5 : 04h00 – 05h00 – chiều : 16h00 – 17h45
Thứ 6 : 04h00 – 05h00 – chiều : 16h00 – 17h45
Thứ 7 : 04h00 – 05h00 – chiều : 16h00 – 17h45

Chúa Nhật  :

Sáng : 04h00 – 05h30 – 07h15

Chiều : 16h00 – 17h30 – 19h00