Khi dâng lễ có cần đọc tên người đã qua đời không

Truyền Thông Giáo Xứ Thanh Sơn

Khi dâng lễ có cần đọc tên người đã qua đời không

Khi dâng lễ có cần đọc tên người đã qua đời không

Khi dâng lễ có cần đọc tên người đã qua đời không

Người đăng: Truyền Thông Giáo Xứ Thanh Sơn vào Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018