Audio – KINH THÁNH CỰU ƯỚC (Các sách Giáo Huấn )

III – CÁC SÁCH GIÁO HUẤN 

Các sách Giáo Huấn có mục đích truyền đạt kinh nghiệm sống của các bậc thánh hiền nhằm giúp dân chúng nhận biết điều hay lẽ phải và sự khôn ngoan phù hợp với lề luật. Ngoài ra, thông qua sách Thánh Vịnh, các thánh nhân còn dạy độc giả những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa.

22- SÁCH GIÓP 

23- SÁCH THÁNH VỊNH 

24- SÁCH CHÂM NGÔN

25- SÁCH GIẢNG VIÊN 

26- SÁCH DIỄM CA

27- SÁCH KHÔN NGOAN 

28- SÁCH HUẤN CA