Audio – KINH THÁNH CỰU ƯỚC – (Sách Ngũ Thư & Sách Lịch Sử)

I. NGŨ THƯ

Ngũ Thư ghi lại những dữ kiện lịch sử thể hiện mối tương quan gần gũi giữa Thiên Chúa và loài người. Nội dung các sách Ngũ Thư xác lập những niềm tin căn bản:

– Có một Đấng quyền năng là Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và loài người. Đấng ấy là duy nhất và hằng sống.

– Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Áp-ra-ham để dẫn dắt dân Ít-ra-en, ban cho họ đất hứa làm gia nghiệp.

– Thông qua các vị thủ lĩnh được chọn, Thiên Chúa ban lề luật và cứu thoát dân người khỏi tay địch thù. Sứ mạng của dân Ít-ra-en chính là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các lề luật đó.

2. Các sách Lịch Sử

Các sách Lịch Sử ghi lại lịch sử thăng trầm của dân tộc Ít-ra-en để toát lên một xác tín: khi Ít-ra-en tôn thờ Thiên Chúa và trung thành với lề luật thì họ được Thiên Chúa chúc phúc và giúp họ chiến thắng địch thù. Ngược lại, khi họ không tuân giữ lề luật, lãng quên Thiên Chúa thì họ sẽ lâm cảnh khồn cùng, làm thân nô lệ cho dân ngoại.

1- SÁNG THẾ KÝ

2- SÁCH XUẤT HÀNH

3- SÁCH LÊVI

4- SÁCH DÂN SỐ

5- SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT

II CÁC SÁCH LỊCH SỬ

6- SÁCH GIO-SUÊ

7- SÁCH THỦ LÃNH

8- SÁCH RÚT

9- SÁCH SA-MU-EL 1

10- SÁCH SA-MU-EL 2

11- SÁCH CÁC VUA 1 

12- SÁCH CÁC VUA  2

 

13- SÁCH SỬ BIÊN 1

14- SÁCH SỬ BIÊN 2

15- SÁCH ÉT-RA 

 

16- SÁCH NƠ-KHE-MI-A

17- SÁCH TÔ-BI-A

18- SÁCH GIU-ĐI-THA

19- SÁCH ÉT-TE

20- SÁCH MA-CA-BÊ 1

 21- SÁCH MA-CA-BÊ 2