Audio – KINH THÁNH CỰU ƯỚC ( Các sách Ngôn Sứ)

IV – CÁC SÁCH NGÔN SỨ 

Ngôn Sứ là những người được Thiên Chúa kêu gọi để nói lời Thiên Chúa và nói thay cho Thiên Chúa. Các Ngôn Sứ không chỉ loan báo sứ điệp bằng lời mà còn bằng cả đời sống. Cũng vì những lời chân thật đó mà họ bị người đời căm ghét, đánh đập, sỉ nhục, bỏ tù, kết án nhục nhã và giết chết.

Các sách Ngôn Sứ là lời kêu gọi liên lỉ để dân Ít-ra-en sửa đổi đời sống của mình và trở về với Thiên Chúa. Đồng thời, thông qua các sách này, các Ngôn Sứ cũng loan báo cho dân Chúa biết việc Người sẽ ban một Đấng Cứu Độ tới cho nhân loại.

Nội dung của Kinh Thánh Cựu Ước mang nhiều chi tiết tiên báo cho những sự việc sẽ diễn ra và được làm sáng tỏ trong Tân Ước. Những gì được viết trong Cựu Ước cũng là Lời Chúa và được Giáo Hội sử dụng trong cử hành Phụng Vụ. Chính vì thế, chúng ta cần tìm hiểu và đón nhận Cựu Ước với thái độ nghiêm túc và thành kính.

29- SÁCH NGÔN SỨ ISAI-A

30 – SÁCH NGÔN SỨ GIÊ-RÊ-MI-A

31- SÁCH AI-CA 

32- SÁCH BA-RÚC

33- SÁCH NGÔN SỨ Ê-DÊ-KI-EN

34- SÁCH NGÔN SỨ ĐA-NI-EN 

35- SÁCH NGÔN SỨ HÔ-SÊ

36- SÁCH NGÔN SỨ GIÔ-EN 

…………………………………………

37- SÁCH NGÔN SỨ A-MỐT

38- SÁCH NGÔN SỨ Ô-VA-ĐI-A

……………………………………………..

39- SÁCH NGÔN SỨ GIÔ-NA

40- SÁCH NGÔN SỨ MI-KHA

41- SÁCH NGÔN SỨ NA-KHUM 

…………………………………………..

42- SÁCH NGÔN SỨ KHA-BA-CUC

43- SÁCH NGÔN SỨ XÔ-PHÔ-NI-A

……………………………………………………

44-  SÁCH NGÔN SỨ KHAC-GAI

…………………………………………………..

45-  SÁCH NGÔN SỨ DA-CA-RI-A

46-  SÁCH NGÔN SỨ Ma-la-khi