Audio – Kinh Thánh 100 tuần | ĐGM Nguyễn Văn Khảm

Tuần 01: Các Nguồn Văn, Thiên Chúa Sáng Tạo Muôn Vật – Kinh Thánh 100 tuần | GM Nguyễn Văn Khảm

Tuần 2: Chương 3,4 – Sa Ngã, Chuyện Cain Và Abel

Tuần 3: Hình Tượng Con Rắn, Hậu Quả Tội Lỗi, Lụt Hồng Thủy 

Tuần 4: Lịch Sử Các Tổ Phụ, Ý Nghĩa Của Tôn Giáo

Tuần 5: Chuyện Cain Và Vợ, Sự Ác, Cha Con Ông Lot

Tuần 6: Chúa Tuyển Chọn Và Hành Trình Của Gia-cóp

Tuần 7: Chúa Xét Xử Công Minh, Rút Điều Lành Từ Sự Dữ 

Tuần 8: Về Sách Xuất Hành, Ông Môsê Và Bụi Gai Cháy

Tuần 9: Cuộc Vượt Qua Của Dân Do Thái, Lễ Vượt Qua Và Thánh Thể

Tuần 10: Dân Do Thái Trên Sa Mạc Và Chuyện 10 Điều Răn