Dự Tòng

Lớp Giáo Lý Dự Tòng

Tổng Giáo Phận Saigon  Giáo Xứ Tân Phú THÔNG BÁO  V/v : LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG  —————————————– Giáo xứ Tân Phú mờ lớp Giáo…